Engelse vertalingen: Algemene Voorwaarden

engelse vertalingen

Algemene Voorwaarden Engelse vertalingen

De leveringsvoorwaarden hieronder worden gebruikt door Uit de Kunst Vertalingen, hierna te noemen de leverancier. De partij die met vertaalbureau Engels Uit de Kunst Vertalingen een overeenkomst tot het leveren van een Engelse vertaling of Engelse vertalingen aangaat, wordt hierna de afnemer genoemd. Deze voorwaarden van levering zijn op alle leveringen van toepassing, tenzij in de opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk anders gesteld wordt.

 

Offerte en offertekosten

1. Elke offerte is gratis en vrijblijvend.

Kwaliteit

2. De leverancier verplicht zich tot de uitvoering en levering van kwalitatief hoogwaardige Engelse vertalingen, hierna ook wel te noemen opdracht(en), in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de vooraf gemaakte afspraken.

Geheimhouding

3. De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de afnemer die hij in het belang van de uit te voeren Engelse vertaling of Engelse vertalingen heeft gekregen, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich tevens uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Opdracht en opdrachtbevestiging

4. Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze bondig omschreven en dient een aantal zaken te worden aangegeven.

• Het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk.
• De materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn hij dat zal doen.
• Wie de opdrachtgever is, dat wil zeggen voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd.
• De wijze waarop de tekst of dienst dient te worden aangeleverd (b.v. in Word of in PDF).
• De uiterste aanlevertermijn(en) en de tijd voor de eventuele revisie van de definitieve Engelse vertaling of Engelse vertalingen.

Proeflezing en revisie

5. Onder de levering van een proefgelezen Engelse vertaling of Engelse vertalingen dient te worden verstaan de levering van de definitieve, door een native speaker proefgelezen Engels vertalingen. Eventuele, door de afnemer voorgestelde revisies of wijzigingen van de oorspronkelijke vertaling zijn in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen nimmer separaat in rekening worden gebracht.

6. Indien, als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer, de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet gehouden de Engelse vertalingen die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op compensatie voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

7. In geval van overmacht bij de leverancier zal deze daarvan terstond gewag maken bij de afnemer. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort. De afnemer heeft na ontvangst van deze notificatie het recht de opdracht binnen zeven dagen schriftelijk of via e-mail te annuleren. De afnemer heeft dan wel de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en te betalen.

Levering en eerste gebruiksrecht

8. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgerond en/of nog niet volledig is betaald, blijven alle rechten op de Engelse vertaling of Engelse vertalingen bij de leverancier.

Vrijwaring

9. De leverancier verricht zijn werk met de grootst mogelijke accuratesse. Desondanks kunnen er in een tekst fouten, vergissingen of onvolledigheden staan. De leverancier kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei schade die zou kunnen resulteren uit enigerlei fout, vergissing of onvolledigheid in door de leverancier geleverde Engelse vertalingen. De afnemer vrijwaart de leverancier van iedere aansprakelijkheid op grond van huidige of toekomstige wetgeving.

Betaling

10. Betalingsverplichting geldt vanaf de datum van verstrekking van de factuur. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde Engelse vertaling of Engelse vertalingen. Bij langdurige en/of grootschalige opdrachten kan de leverancier betaling in termijnen verlangen.

11. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen. Bij betalingen later dan 14 dagen na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag verschuldigd vanaf de datum die 14 dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling vereist. Zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €200.

Geschillen

12. Het Nederlandse recht wordt geacht van toepassing te zijn op deze overeenkomst. Bij geschillen ten aanzien van Engelse vertalingen of aanverwante zaken zal aanvankelijk getracht worden schikking in der minne te bereiken. Indien dit niet tot een oplossing leidt, is de rechter in het gebied van de leverancier of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.