Google Translate als vertaalbureau Nederlands naar Engels

vertaalbureau nederlands naar engelsHet vertaalbureau Nederlands naar Engels is door ongekende (postume) triomfen van auteurs als Gerard Reve, Harry Mulisch en Arnon Grunberg populairder dan ooit, en vertalingen Nederlands Engels zijn bijna niet aan te slepen. De vraag is echter of het voor een vertaalbureau Engels ooit mogelijk is om een vertaling te leveren die niet gevangen ligt in de sociale en culturele parameters waarbinnen het vertaalbureau Nederlands naar Engels noodgedwongen werkt, en die een symbiose vormt met de brontekst.

In het elfde hoofdstuk van het Bijbelboek Genesis staat te lezen dat mensen zich ooit van dezelfde taal bedienden en dezelfde woorden hanteerden. Toen was er de beruchte zondvloed en de averij van de Ark. De mensen die ongeschonden uit deze tragedie boven kwamen drijven, besloten om hun geluk te symboliseren en hun positie kracht bij te zetten middels het bouwen van een immense toren, de Toren van Babel.

Hun plannen werden echter voortijdig verijdeld. De overlevering leert namelijk dat het Opperwezen besloot om de bouwers aan de toren plotsklaps verschillende talen te doen spreken, als gevolg waarvan communicatie ten behoeve van het bouwproces opeens niet meer mogelijk was, en de toren half opgeleverd bleef staan. Werk aan de winkel voor menig toekomstig vertaalbureau Engels dus!

Anno nu telt de gehele wereld maar liefst 5000 verschillende talen die het, in meerdere en mindere mate, onderling tegen elkaar opnemen. Zou het voor de mens ooit nog mogelijk zijn om een universele taal te spreken waardoor verlies van betekenis en context tijdens de vertaalslag tot het verleden behoort? Zoals al genoemd, zijn de tijden nog nooit zo gunstig geweest voor bijvoorbeeld het vertaalbureau Nederlands naar Engels. Dit valt af te leiden uit de grote vraag naar vertalingen Engels van allerhande documenten, zoals daar zijn wetenschappelijke verhandelingen, politieke documenten, stukken die dienen voor commercieel gewin, notariële akten enzovoorts. Het vertaalbureau Nederlands naar Engels heeft hier namelijk dagelijks mee te maken.

Zou men heden ten dage opnieuw een Toren van Babel kunnen bouwen? Volgens taalkundig filosoof Noam Chomsky spreken alle mensen op deze aardbol slechts één taal, ook al verschillen de talen van vele volkeren onderling substantieel ten aanzien van grammatica, woordenschat, uitspraak en referentiekader. Om maar te zwijgen over de verschillen in dialecten binnen deze afrasteringen. Toch wordt door Chomsky gesteld dat als op een goede dag er een bezoeker vanuit de ruimte zou arriveren op onze planeet, dit wezen onmiddellijk zou kunnen constateren dat er een kolossale gemeenschappelijke deler op het vlak van taal aanwezig is. Kortom: verschillen die de mens meent te ontwaren, worden ervaren als verschillen juist vanwege het onontkoombare kikkerperspectief van de mens. Vorser in linguïstiek dat het vertaalbureau Engels is, weet menig vertaalbureau Nederlands naar Engels hier alles van.

Gouden tijden dus voor het vertaalbureau Engels! Er is nog steeds een niet aflatende vraag naar gedegen vertaling Engels – Nederlands en vertaling Nederlands, en voor een groot deel is dit te danken aan gevierde schrijvers in eigen land of schrijvers in den vreemde. Dat er in de vertaling een geringe verwatering optreedt ten aanzien van de cultuurgebonden aspecten van een brontekst lijkt het publiek niet te deren. Het zal de aangeboren drang van de mens zijn om het vizier te richten op de ideeën en leefwerelden van diegenen met wie wij deze aarde delen. Menig vertaalbureau Nederlands naar Engels is zich hier dan ook terdege bewust van.

Als men in ogenschouw neemt dat de helft van alle mensen op aarde zich op een of andere manier kan redden in het Engels, en wanneer men tegelijkertijd inziet dat het Engels middels de kracht van online media overal ter wereld door kan dringen, dan zou men kunnen beargumenteren dat er op dit moment in de tijd een virtuele toren van Babel is herrezen, en dat het vertaalbureau Nederlands naar Engels hier een sleutelpositie inneemt, evenals menig vertaler Engels.

Google Translate als vertaalbureau Nederlands naar Engels?

Als Google Translate de inspanningen nog verder opvoert om met behulp van een monsterlijk grote database en absolute digitale intelligentie de talrijke talen die de aardbol rijk is één op één te vertalen zonder verlies van bijvoorbeeld sociaal-culturele context of semantiek, dan zou de positie van het vertaalbureau Engels wel eens in het gedrang kunnen komen. Want: de wensdroom om één taal te kunnen gebruiken zoals in de tijd van de Toren van Babel hangt af van een smetteloze vertaling. Op het moment van schrijven heeft het vertaalbureau Nederlands naar Engels nog volop werk in vertaling Engels – Nederlands en vertaling Nederlands – Engels.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *